سیم افشان ارت
کالاقیمت هر متر/ تومان
1.53580.92سیم افشان ارت لینکو
2.55371.38سیم افشان ارت لینکو
48952.3سیم افشان ارت لینکو
613811.25سیم افشان ارت لینکو
1023607.45سیم افشان ارت لینکو
1637690.14سیم افشان ارت لینکو
2558116سیم افشان ارت لینکو
3578909سیم افشان ارت لینکو
50116928سیم افشان ارت لینکو
70164517سیم افشان ارت لینکو
95219153سیم افشان ارت لینکو
120272136سیم افشان ارت لینکو
سیم نایلونی ( بند تخت)
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*0.52962.35سیم نایلونی لینکو
2*0.754406.55سیم نایلونی لینکو
2*15383.56سیم نایلونی لینکو
2*1.57491.57سیم نایلونی لینکو
2*2.511886.81سیم نایلونی لینکو
سیم مفتول
کالاقیمت هر متر/تومان
0.51537.29سیم مفتول لینکو
0.752055.81سیم مفتول لینکو
12654.37سیم مفتول لینکو
1.53594.84سیم مفتول لینکو
2.55392.26سیم مفتول لینکو
48987.1سیم مفتول لینکو
613859.97سیم مفتول لینکو
1024164.25سیم مفتول لینکو
1638454سیم مفتول لینکو
کابل افشان
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*0.53693.15کابل افشان لینکو
2*0.755637.6کابل افشان لینکو
2*16786کابل افشان لینکو
2*1.59439.5کابل افشان لینکو
2*2.514942.25کابل افشان لینکو
2*422891.44کابل افشان لینکو
2*632698.95کابل افشان لینکو
2*1056767.5کابل افشان لینکو
3*0.55676.75کابل افشان لینکو
3*0.757634.25کابل افشان لینکو
3*19565.65کابل افشان لینکو
3*1.513490.22کابل افشان لینکو
3*2.521162.75کابل افشان لینکو
3*432625کابل افشان لینکو
3*647523.75کابل افشان لینکو
3*1079605کابل افشان لینکو
3*16122670کابل افشان لینکو
3*25184005کابل افشان لینکو
3*35249168کابل افشان لینکو
3*50378450کابل افشان لینکو
3*70535050کابل افشان لینکو
3*95682515کابل افشان لینکو
3*25+16229071کابل افشان لینکو
3*35+16303456کابل افشان لینکو
3*50+25404550کابل افشان لینکو
3*70+35614655کابل افشان لینکو
1*95225591کابل افشان لینکو
1*120277356کابل افشان لینکو
4*0.57274.94کابل افشان لینکو
4*0.759578.7کابل افشان لینکو
4*112261.78کابل افشان لینکو
4*1.517400کابل افشان لینکو
4*2.527459.81کابل افشان لینکو
4*443065کابل افشان لینکو
4*662694.81کابل افشان لینکو
4*10103878کابل افشان لینکو
4*16160428کابل افشان لینکو
4*25253822.5کابل افشان لینکو
4*35373230کابل افشان لینکو
5*1.521884.85کابل افشان لینکو
5*2.534391.1کابل افشان لینکو
5*452852.5کابل افشان لینکو
5*676386کابل افشان لینکو
5*10131544کابل افشان لینکو
5*16204363کابل افشان لینکو
5*25339952.5کابل افشان لینکو
5*35447354کابل افشان لینکو
کابل سازمانی NYCY
کالاقیمت هر متر / تومان
1*6+635235کابل سازمانی لینکو
1*10+1053374.5کابل سازمانی لینکو
3*6+665902.5کابل سازمانی لینکو
3*10+10107271کابل سازمانی لینکو
سیم افشان
کالاقیمت هر متر/ تومان
0.51531.2افشان_ البرز الکتریک نور
0.752050.59افشان_ البرز الکتریک نور
12649.15افشان_ البرز الکتریک نور
1.53577.44افشان_ البرز الکتریک نور
2.55366.16افشان_ البرز الکتریک نور
48943.6افشان_ البرز الکتریک نور
613789.5افشان_ البرز الکتریک نور
1023490افشان_ البرز الکتریک نور
1637497افشان_ البرز الکتریک نور
2557855افشان_ البرز الکتریک نور
3578474افشان_ البرز الکتریک نور
50116362.5افشان_ البرز الکتریک نور
70163690.5افشان_ البرز الکتریک نور
95218065.5افشان_ البرز الکتریک نور
120270831افشان_ البرز الکتریک نور