لیست قیمت سیم افشان زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
1×0/752022.75سیم افشان زرکابل
1×12606.79سیم افشان زرکابل
1×1/53821.37سیم افشان زرکابل
1×2/56244.95سیم افشان زرکابل
1×410036.56سیم افشان زرکابل
1×614509.86سیم افشان زرکابل
1×1024285.09سیم افشان زرکابل
1×1639923.04سیم افشان زرکابل
1×2562336.97سیم افشان زرکابل
1×3591644.99سیم افشان زرکابل
1×50130927.26سیم افشان زرکابل
1×70175001.82سیم افشان زرکابل
1×95241729.32سیم افشان زرکابل
1×120312159.15سیم افشان زرکابل
1×150402475.17سیم افشان زرکابل
لیست قیمت کابل آلومینیوم NA2XY زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
1×63351.72کابل آلومینیوم زرکابل
1×104403.55کابل آلومینیوم زرکابل
1×165967.81کابل آلومینیوم زرکابل
1×258758.74کابل آلومینیوم زرکابل
1×3511474.34کابل آلومینیوم زرکابل
1×5015326.4کابل آلومینیوم زرکابل
1×7020666.46کابل آلومینیوم زرکابل
1×9527445.23کابل آلومینیوم زرکابل
1×12035381.85کابل آلومینیوم زرکابل
1×15043007.85کابل آلومینیوم زرکابل
1×18553813.52کابل آلومینیوم زرکابل
1×24068750.25کابل آلومینیوم زرکابل
1×30082863کابل آلومینیوم زرکابل
1×400111200.1کابل آلومینیوم زرکابل
1×500139574.4کابل آلومینیوم زرکابل
2×67727.37کابل آلومینیوم زرکابل
2×1011448.3کابل آلومینیوم زرکابل
2×1616468.44کابل آلومینیوم زرکابل
2×2523940.99کابل آلومینیوم زرکابل
2×3532034.78کابل آلومینیوم زرکابل
2×5031325.19کابل آلومینیوم زرکابل
2×7041552.4کابل آلومینیوم زرکابل
3×1014330.37کابل آلومینیوم زرکابل
3×1622134کابل آلومینیوم زرکابل
3×2531243.35کابل آلومینیوم زرکابل
3×25+1635917.53کابل آلومینیوم زرکابل
3×3540464.3کابل آلومینیوم زرکابل
3×35+1644821.35کابل آلومینیوم زرکابل
3×5044891.1کابل آلومینیوم زرکابل
3×50+2551882.84کابل آلومینیوم زرکابل
3×7061700.85کابل آلومینیوم زرکابل
3×70+3570991.55کابل آلومینیوم زرکابل
3×9584931.32کابل آلومینیوم زرکابل
3×95+5095567.73کابل آلومینیوم زرکابل
3×120112171.95کابل آلومینیوم زرکابل
3×120+70123884.37کابل آلومینیوم زرکابل
3×150126692.04کابل آلومینیوم زرکابل
3×150+70150826.47کابل آلومینیوم زرکابل
3×185158018.16کابل آلومینیوم زرکابل
3×185+95188601.21کابل آلومینیوم زرکابل
3×240214288.74کابل آلومینیوم زرکابل
3×240+120243588.39کابل آلومینیوم زرکابل
4×612687.99کابل آلومینیوم زرکابل
4×1017309.16کابل آلومینیوم زرکابل
4×1625758.21کابل آلومینیوم زرکابل
4×2537811.94کابل آلومینیوم زرکابل
4×25+1648084.72کابل آلومینیوم زرکابل
4×3550921.22کابل آلومینیوم زرکابل
4×5058616.04کابل آلومینیوم زرکابل
4×7083386.59کابل آلومینیوم زرکابل
4×95116406.24کابل آلومینیوم زرکابل
4×120136595.61کابل آلومینیوم زرکابل
4×150173599.38کابل آلومینیوم زرکابل
4×185211082.1کابل آلومینیوم زرکابل
4×240277085.13کابل آلومینیوم زرکابل
5×1021100.77کابل آلومینیوم زرکابل
5×1632031.99کابل آلومینیوم زرکابل
5×2547239.35کابل آلومینیوم زرکابل
لیست قیمت سیم ارت زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
1 ×1642122.49سیم ارت زرکابل
1 ×2567197.15سیم ارت زرکابل
1 ×3593704.94سیم ارت زرکابل
1 ×50133418.73سیم ارت زرکابل
لیست قیمت سیم افشان ارت زرکابل
کالاقیمت هر متر / تومان
1×12639.34سیم افشان ارت زرکابل
1×1/53868.8سیم افشان ارت زرکابل
1×2/56322.14سیم افشان ارت زرکابل
1×410161.18سیم افشان ارت زرکابل
1×614690.28سیم افشان ارت زرکابل
1×1024586.41سیم افشان ارت زرکابل
1×1640417.8سیم افشان ارت زرکابل
1×2563109.8سیم افشان ارت زرکابل
1×3592781.45سیم افشان ارت زرکابل
1×50132550.11سیم افشان ارت زرکابل
1×70177171.51سیم افشان ارت زرکابل
1×95244725.78سیم افشان ارت زرکابل
1×120316028.88سیم افشان ارت زرکابل
لیست قیمت سیم دو لایه تلفنی زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
2 ×0/51180.17سیم دولا تلفنی زرکابل
2 ×0/61787.46سیم دولا تلفنی زرکابل
لیست قیمت سیم نایلونی 2 رشته زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
2 ×0/53106.107سیم نایلونی زرکابل
2 ×0/754408.2سیم نایلونی زرکابل
2 ×15594.787سیم نایلونی زرکابل
2 ×1/57846.875سیم نایلونی زرکابل
2 ×2/512678.69سیم نایلونی زرکابل
لیست قیمت کابل اعلام حریق RE_2X(ST)H زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
1 ×2×1.518086.64کابل اعلام حریق زرکابل
1 ×4×1.531561.41کابل اعلام حریق زرکابل
لیست قیمت کابل افشان NYMHY زر کابل
کالاقیمت یک متر/ تومانکابل افشان زرکابل
2×0/755369.82کابل افشان زرکابل
2×16773.19کابل افشان زرکابل
2×1/59471.12کابل افشان زرکابل
2×2/515130.17کابل افشان زرکابل
2×423678.73کابل افشان زرکابل
2×633039.18کابل افشان زرکابل
2×1055827.9کابل افشان زرکابل
2×1689214.9کابل افشان زرکابل
2×25144192.78کابل افشان زرکابل
3×0/757267.02کابل افشان زرکابل
3×19601.32کابل افشان زرکابل
3×1/513418.97کابل افشان زرکابل
3×2/521540.66کابل افشان زرکابل
3×433787.83کابل افشان زرکابل
3×648517.17کابل افشان زرکابل
3×1080026.5کابل افشان زرکابل
3×16130200.93کابل افشان زرکابل
3×25203949.93کابل افشان زرکابل
3×25+16248351.85کابل افشان زرکابل
3×35293391.75کابل افشان زرکابل
3×35+16341271.87کابل افشان زرکابل
3×50414956.7کابل افشان زرکابل
3×50+25486333.27کابل افشان زرکابل
3×70569212.08کابل افشان زرکابل
3×70+35680733.03کابل افشان زرکابل
3×95776504.43کابل افشان زرکابل
3×1201061395.05کابل افشان زرکابل
4×0/759429.27کابل افشان زرکابل
4×112383.88کابل افشان زرکابل
4×1/517544.45کابل افشان زرکابل
4×2/528031.13کابل افشان زرکابل
4×444533.05کابل افشان زرکابل
4×664082.58کابل افشان زرکابل
4×10105129.06کابل افشان زرکابل
4×16171491.07کابل افشان زرکابل
4×25279180.42کابل افشان زرکابل
4×35402934.59کابل افشان زرکابل
4×50563400.51کابل افشان زرکابل
4×1201383472.65کابل افشان زرکابل
5×115889.05کابل افشان زرکابل
5×1/522187.94کابل افشان زرکابل
5×2/535560.41کابل افشان زرکابل
5×456217.57کابل افشان زرکابل
5×678782.16کابل افشان زرکابل
5×10131649.87کابل افشان زرکابل
5×16214883.01کابل افشان زرکابل
5×25346306.89کابل افشان زرکابل
7×121538.8کابل افشان زرکابل
7×1/529926.47کابل افشان زرکابل
7×2/549351.38کابل افشان زرکابل
8×1/535593.89کابل افشان زرکابل
لیست قیمت کابل تخت افشان زرکابل
کالاقیمت یک متر/ تومان
3 ×436647.58قیمت هر متر/ تومان
3 ×651086.76قیمت هر متر/ تومان
3 ×1084088.74قیمت هر متر/ تومان
3 ×16138592.32قیمت هر متر/ تومان
3×25215993.43قیمت هر متر/ تومان
3 ×35312342.36قیمت هر متر/ تومان
3 ×50438905.13قیمت هر متر/ تومان
3 ×70607760.58قیمت هر متر/ تومان
3 ×95808215.57قیمت هر متر/ تومان
4 ×2.530405.42قیمت هر متر/ تومان
4 ×449463.91قیمت هر متر/ تومان
4 ×668944.62قیمت هر متر/ تومان
4 ×10112825.74قیمت هر متر/ تومان
4 ×25291550.35قیمت هر متر/ تومان
4 ×35412056.96قیمت هر متر/ تومان
4 ×70829422.36قیمت هر متر/ تومان
لیست قیمت کابل تخت اسانسوری زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
24 ×0.7561802.22کابل تخت آسانسوری زکابل
20 ×0.7552259.49کابل تخت آسانسوری زکابل
لیست قیمت کابل ترکیبی زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
RG59/CU7213.08کابل ترکیبی زرکابل
RG59/U 0.70/CCAM/Foam3417.75کابل ترکیبی زرکابل
TV CC RG ترکیبی6301.68کابل ترکیبی زرکابل
RG1128657.02کابل ترکیبی زرکابل
RG11 CCA6984.3کابل ترکیبی زرکابل
لیست قیمت کابل زمینی NYY زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
1×618023.4کابل زمینی زرکابل
1×1029372.19کابل زمینی زرکابل
1×1644909.7کابل زمینی زرکابل
1×2569699.78کابل زمینی زرکابل
1×3596627.93کابل زمینی زرکابل
1×50136834.62کابل زمینی زرکابل
1×70188897.88کابل زمینی زرکابل
1×95260677.14کابل زمینی زرکابل
1×120322058.07کابل زمینی زرکابل
1×150403089.9کابل زمینی زرکابل
1×185498186.12کابل زمینی زرکابل
1×240648995.85کابل زمینی زرکابل
1×300819687.12کابل زمینی زرکابل
1×4001090063.23کابل زمینی زرکابل
2×1/511172.09کابل زمینی زرکابل
2×2/517319.39کابل زمینی زرکابل
2×425158.36کابل زمینی زرکابل
2×636503.43کابل زمینی زرکابل
2×1059391.66کابل زمینی زرکابل
2×1693668.67کابل زمینی زرکابل
2×25151174.29کابل زمینی زرکابل
2×35204525.6کابل زمینی زرکابل
3×110995.39کابل زمینی زرکابل
3×1/515082.74کابل زمینی زرکابل
3×2/525566.63کابل زمینی زرکابل
3×435718.51کابل زمینی زرکابل
3×654685.86کابل زمینی زرکابل
3×1085323.78کابل زمینی زرکابل
3×16136505.4کابل زمینی زرکابل
3×25218494.2کابل زمینی زرکابل
3×35298781.1کابل زمینی زرکابل
3×25+16257239.86کابل زمینی زرکابل
3×35+16336430.29کابل زمینی زرکابل
3×50401288.49کابل زمینی زرکابل
3×50+25479556.36کابل زمینی زرکابل
3×70562790.43کابل زمینی زرکابل
3×70+35663522.45کابل زمینی زرکابل
3×95796431.54کابل زمینی زرکابل
3×95+50905376.39کابل زمینی زرکابل
3×1201024778.16کابل زمینی زرکابل
3×120+701171463.34کابل زمینی زرکابل
3×1501260023.52کابل زمینی زرکابل
3×150+701397019.03کابل زمینی زرکابل
3×1851496854.53کابل زمینی زرکابل
3×185+951757355.9کابل زمینی زرکابل
3×240+1202313504.27کابل زمینی زرکابل
4×114720.97کابل زمینی زرکابل
4×1/520225.64کابل زمینی زرکابل
4×2/532335.17کابل زمینی زرکابل
4×447510.91کابل زمینی زرکابل
4×669969.48کابل زمینی زرکابل
4×10114348.15کابل زمینی زرکابل
4×16179313.3کابل زمینی زرکابل
4×25288021کابل زمینی زرکابل
4×25+16331551.51کابل زمینی زرکابل
4×35393999.15کابل زمینی زرکابل
4×35+16446336.76کابل زمینی زرکابل
4×50535832.52کابل زمینی زرکابل
4×50+25597023.73کابل زمینی زرکابل
4×70763308.66کابل زمینی زرکابل
4×951046632.23کابل زمینی زرکابل
4×95+251108757.16کابل زمینی زرکابل
4×1201360722.99کابل زمینی زرکابل
4×1501706188.23کابل زمینی زرکابل
4×1852028400.68کابل زمینی زرکابل
4×2402682655.68کابل زمینی زرکابل
4×3003352191.51کابل زمینی زرکابل
5×118287.52کابل زمینی زرکابل
5×1/524844.95کابل زمینی زرکابل
5×2/538506.65کابل زمینی زرکابل
5×460154.26کابل زمینی زرکابل
5×687282.36کابل زمینی زرکابل
5×10141440.91کابل زمینی زرکابل
5×16230492.13کابل زمینی زرکابل
5×25361704.9کابل زمینی زرکابل
5×35499290.96کابل زمینی زرکابل
لیست قیمت کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y زرکابل
کالاقیمت یک متر تومان
2 ×2×0/53309.87کابل زوجی هوایی زرکابل
4 ×2×0/55973.39کابل زوجی هوایی زرکابل
6 ×2×0/58397.9کابل زوجی هوایی زرکابل
10 ×2×0/512038.85کابل زوجی هوایی زرکابل
2 ×2×0/64399.83کابل زوجی هوایی زرکابل
4 ×2×0/68221.2کابل زوجی هوایی زرکابل
6 ×2×0/611960.73کابل زوجی هوایی زرکابل
10 ×2×0/619657.41کابل زوجی هوایی زرکابل
20 ×2×0/639346.44کابل زوجی هوایی زرکابل
25 ×2×0/650949.12کابل زوجی هوایی زرکابل
30×2×0/657393.09کابل زوجی هوایی زرکابل
40 ×2×0/676817.07کابل زوجی هوایی زرکابل
50 ×2×0/697242.66کابل زوجی هوایی زرکابل
60 ×2×0/6114934.98کابل زوجی هوایی زرکابل
100 ×2×0/6193148.91کابل زوجی هوایی زرکابل
لیست قیمت کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y زرکابل
کالاقیمت یک متر تومانکابل زوجی زمینی زرکابل
2 ×2×0/53289.41کابل زوجی زمینی زرکابل
4 ×2×0/55880.39کابل زوجی زمینی زرکابل
6 ×2×0/58262.12کابل زوجی زمینی زرکابل
10 ×2×0/511708.7کابل زوجی زمینی زرکابل
2 ×2×0/64346.82کابل زوجی زمینی زرکابل
4 ×2×0/68178.42کابل زوجی زمینی زرکابل
6 ×2×0/611822.16کابل زوجی زمینی زرکابل
10 ×2×0/619326.33کابل زوجی زمینی زرکابل
20 ×2×0/639030.24کابل زوجی زمینی زرکابل
25 ×2×0/650110.26کابل زوجی زمینی زرکابل
30 ×2×0/657163.38کابل زوجی زمینی زرکابل
40 ×2×0/676852.41کابل زوجی زمینی زرکابل
50 ×2×0/696423.33کابل زوجی زمینی زرکابل
60 ×2×0/6114070.08کابل زوجی زمینی زرکابل
100×2×0/6191465.61کابل زوجی زمینی زرکابل
لیست قیمت کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y ccam زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
2 ×2×0/51523.34کابل زوجی هوایی زرکابل
4 ×2×0/52433.81کابل زوجی هوایی زرکابل
6 ×2×0/53191.76کابل زوجی هوایی زرکابل
10 ×2×0/54788.57کابل زوجی هوایی زرکابل
2 ×2×0/61835.82کابل زوجی هوایی زرکابل
4 ×2×0/62900.67کابل زوجی هوایی زرکابل
6 ×2×0/63972.96کابل زوجی هوایی زرکابل
10 ×2×0/66132.42کابل زوجی هوایی زرکابل
لیست قیمت کابل شبکه LAN زرکابل
کالاقیمت هر متر / تومان
Cat6_UTP-3 PVC7912.44کابل شبکه زرکابل
Cat6_UTP-3 LSZH8818.818کابل شبکه زرکابل
Cat6_SFTP-3 PVC11490.15کابل شبکه زرکابل
Cat5_UTP6313.77کابل شبکه زرکابل
Cat6 - UTP – Patchcord5560.47کابل شبکه زرکابل
لیست قیمت کابل شیلد دارYSLCY زرکابل
کالاقیمت هر متر / تومان
2 × 0/7510320.21کابل شیلدار زرکابل
2 × 112033.27کابل شیلدار زرکابل
2 × 1/514816.76کابل شیلدار زرکابل
2 × 2/519981.98کابل شیلدار زرکابل
3 × 0/7512812.61کابل شیلدار زرکابل
3 × 115053.91کابل شیلدار زرکابل
3 × 1/519186.83کابل شیلدار زرکابل
3 × 2/527908.37کابل شیلدار زرکابل
4 × 0/7514675.4کابل شیلدار زرکابل
4 × 117988.06کابل شیلدار زرکابل
4 × 1/523413.68کابل شیلدار زرکابل
4 × 2/534708.53کابل شیلدار زرکابل
4 × 455732.11کابل شیلدار زرکابل
5 × 1/530191.52کابل شیلدار زرکابل
لیست قیمت کابل کولری زرکابل
کالا قیمت هر متر / تومان
4 ×113143.69کابل کولری زرکابل
4 ×1.518639.99کابل کولری زرکابل
5×116393.11کابل کولری زرکابل
5 ×1.523662.92کابل کولری زرکابل
لیست قیمت کابل کواکسیال زرکابل
کالاقیمت هر متر/ تومان
4.5C_2V / CU7249.35کواکسیال زرکابل
4.5C/ CCAM2479.38کواکسیال زرکابل
4.5C / CCAM/08CU3586.08کواکسیال زرکابل
2.5C_2V/CU4660.23کواکسیال زرکابل

سیم و کابل زرکابل کرمان

یکی از برترین و بزرگترین تولیدکنندگان سیم و کابل در کشور زرکابل کرمان می‌باشد که در زمینه تولید انواع سیم و کابل برقی و مخابراتی فعالیت دارد. کارخانه سیم و کابل زرکابل کرمان در سال 1381 در شهر کرمان با هدف تامین نیازهای صنعتی کشور تاسیس گردید.

شرکت سیم و کابل زرکابل کرمان با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و مجهزترین ابزار الآت توانسته است در زمینه تولید هادی های مسی و آلومینیومی پیشگام باشد.

این شرکت، در طی سالهای فعالیت خود همواره توانسته است با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد به کار در زمینه طراحی، ساخت و کنترل و مواد اولیه درجه یک و مرغوب کیفیت محصولات خود را تضمین کند،  رضایت مشتریان خود را افزایش دهد و حتی وارد میدان رقابت بازارهای جهانی شود.

کارخانه زرکابل کرمان با توجه به کاربردهای متنوع سیم و کابل در صنایع مختلف همواره به دنبال به روز نگه داشتن تجهیزات و فناوری های خود بوده است.

 

 محصولات سیم و کابل زرکابل کرمان

محصولات سیم و کابل زرکابل کرمان با هادی مسی و یا با هادی آلومینیومی تولید می‌شوند.

سیم و کابل با هادی مسی در کابل های کواکسیال، قدرت و کنترل، ارتباطی، ابزار دقیق و کابل های هالوژن فر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیمهای افشان و مفتولی زرکابل نیز با هادی مسی در سطع مقطههای مختلف ساخته می‌شوند.

سیم و کابل با هادی آلومینیومی در کابل های خونگهدار، هادی‌های آلومینیومی و کابل های قدرت آلومینیومی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در سطح مقطهای گوناگون تولید می‌شوند.

هادی های آلومینیومی به دلیل وزن کم و ولتاژ پایین از قیمت مناسبتری نسبت به هادی‌های مسی برخوردارند.

 

انواع سیم برق زرکابل کرمان

 1. سیم ساختمانی
 2. سیم خودرویی

انواع کابل برق زرکابل کرمان

 1. کابل تلفنی
 2. کابل آیفونی
 3. کابل ابزار دقیق
 4. کابل شبکه
 5. کابل خود نگهدار
 6. کابل اعلام حریق
 7. کابل ساختمانی
 8. کابل قدرت
 9. کابل خورشیدی
 10. کابل تخت
 11. کابل کنترل
 12. کابل هالوژن فری

برای اطلاع از  لیست قیمت سیم و کابل زرکابل کرمان و خرید سیم و کابل زرکابل کرمان به سایت فراکابل مراجعه نمایید.

tiny url  bitly cutly