لیست قیمت سیم افشان کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
0.51154.4سیم افشان کسری
0.751622.4سیم افشان کسری
12043.6سیم افشان کسری
1.529796سیم افشان کسری
2.54719سیم افشان کسری
47698.6سیم افشان کسری
611232سیم افشان کسری
1020280سیم افشان کسری
1*1630498سیم افشان کسری
1*2550076سیم افشان کسری
1*3567314سیم افشان کسری
1*5095160سیم افشان کسری
1*70134160سیم افشان کسری
1*95184080سیم افشان کسری
1*120247260سیم افشان کسری
1*150308100سیم افشان کسری
1*185379860سیم افشان کسری
1*240490620سیم افشان کسری
1*300616200سیم افشان کسری
لیست قیمت سیم نایلونی کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*0/52714.4سیم نایلونی کسری
2*0/753510سیم نایلونی کسری
2*14235.4سیم نایلونی کسری
2*1/55928سیم نایلونی کسری
2*2/59360سیم نایلونی کسری
لیست قیمت کابل افشان کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*0/53744کابل افشان کسری
2*0/754836کابل افشان کسری
2*15616کابل افشان کسری
2*1/57566کابل افشان کسری
2*2/512324کابل افشان کسری
2*419656کابل افشان کسری
2*626832کابل افشان کسری
2*1047580کابل افشان کسری
2*167254کابل افشان کسری
3*0/54992کابل افشان کسری
3*0/756630کابل افشان کسری
3*17956کابل افشان کسری
3*1/511076کابل افشان کسری
3*2/517550کابل افشان کسری
3*428158کابل افشان کسری
3*639078کابل افشان کسری
3*1067860کابل افشان کسری
3*1699840کابل افشان کسری
3*25167700کابل افشان کسری
3*25+16207480کابل افشان کسری
3*50218400کابل افشان کسری
3*35+16257400کابل افشان کسری
3*50305760کابل افشان کسری
3*50+25376740کابل افشان کسری
3*70429000کابل افشان کسری
3*70+25514800کابل افشان کسری
3*95561600کابل افشان کسری
3*95+50690300کابل افشان کسری
3*120+70877500کابل افشان کسری
3*150+701068600کابل افشان کسری
4*0/56474کابل افشان کسری
4*0/758424کابل افشان کسری
4*110842کابل افشان کسری
4*1/513728کابل افشان کسری
4*2/522308کابل افشان کسری
4*436270کابل افشان کسری
4*651090کابل افشان کسری
4*1088920کابل افشان کسری
4*16133380کابل افشان کسری
4*25219180کابل افشان کسری
4*35296400کابل افشان کسری
5*0/58736کابل افشان کسری
5*0/7510608کابل افشان کسری
5*112636کابل افشان کسری
5*10517472کابل افشان کسری
5*2/528080کابل افشان کسری
5*446410کابل افشان کسری
5*664350کابل افشان کسری
5*10112320کابل افشان کسری
5*16166920کابل افشان کسری
5*25279240کابل افشان کسری
5*35366600کابل افشان کسری
6*0/511310کابل افشان کسری
6*0/7514430کابل افشان کسری
6*117550کابل افشان کسری
6*1/523790کابل افشان کسری
7*0/513104کابل افشان کسری
7*0/7516380کابل افشان کسری
7*119656کابل افشان کسری
7*1/526832کابل افشان کسری
7*2/545240کابل افشان کسری
7*476440کابل افشان کسری
7*6109200کابل افشان کسری
7*10187200کابل افشان کسری
8*0/514586کابل افشان کسری
8*0/7519500کابل افشان کسری
8*123400کابل افشان کسری
8*1/531590کابل افشان کسری
8*2/551480کابل افشان کسری
10*0/519110کابل افشان کسری
10*0/7524570کابل افشان کسری
10*128470کابل افشان کسری
10*1/539390کابل افشان کسری
10*2/565130کابل افشان کسری
12*0/522620کابل افشان کسری
12*0/7529796کابل افشان کسری
12*133540کابل افشان کسری
12*1/546020کابل افشان کسری
12*2/576440کابل افشان کسری
14*0/7535880کابل افشان کسری
14*142120کابل افشان کسری
14*1/556160کابل افشان کسری
14*2/599840کابل افشان کسری
16*0/531980کابل افشان کسری
16*0/7540560کابل افشان کسری
16*145630کابل افشان کسری
16*1/563180کابل افشان کسری
16*2/5109200کابل افشان کسری
20*0/539780کابل افشان کسری
20*0/7551480کابل افشان کسری
20*159280کابل افشان کسری
20*1/582680کابل افشان کسری
20*2/5137280کابل افشان کسری
24*0/548360کابل افشان کسری
24*0/7560.216کابل افشان کسری
24*169576کابل افشان کسری
24*1/598280کابل افشان کسری
24*2/5171600کابل افشان کسری
30*0/562400کابل افشان کسری
30*0/7579560کابل افشان کسری
30*195160کابل افشان کسری
30*1/5132600کابل افشان کسری
40*0/587360کابل افشان کسری
40*0/75110760کابل افشان کسری
40*1140400کابل افشان کسری
40*1/5195000کابل افشان کسری
50*0/5117000کابل افشان کسری
50*0/75148200کابل افشان کسری
50*1187200کابل افشان کسری
52*1/5273000کابل افشان کسری
60*0/5148200کابل افشان کسری
60*0/75187200کابل افشان کسری
60*1234000کابل افشان کسری
60*1/5358800کابل افشان کسری
لیست قیمت کابل آلومینیوم کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*6 AL8580کابل آلومینیوم کسری
2*10 AL11388کابل آلومینیوم کسری
2*16 AL15366کابل آلومینیوم کسری
2*25 AL21060کابل آلومینیوم کسری
2*35 AL27300کابل آلومینیوم کسری
4*10 AL16380کابل آلومینیوم کسری
4*16 AL23166کابل آلومینیوم کسری
4*25 AL34710کابل آلومینیوم کسری
4*35 AL44460کابل آلومینیوم کسری
5*10 AL22230کابل آلومینیوم کسری
5*16 AL28860کابل آلومینیوم کسری
5*25 AL42120کابل آلومینیوم کسری
5*35 AL52260کابل آلومینیوم کسری
3*25+1637830کابل آلومینیوم کسری
3*5+2546020کابل آلومینیوم کسری
3*70+3560840کابل آلومینیوم کسری
لیست قیمت کابل آیفونی کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
6*0/42574کابل آیفونی کسری
8*0/43354کابل آیفونی کسری
لیست قیمت کابل زوجی زمینی cca کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*2*0/61794زوجی زمینی cca کسری
4*2*0/62808زوجی زمینی cca کسری
6*2*0/63822زوجی زمینی cca کسری
10*2*0/66006زوجی زمینی cca کسری
15*2*0/68892زوجی زمینی cca کسری
20*2*0/611388زوجی زمینی cca کسری
25*2*0/617706زوجی زمینی cca کسری
30*2*0/620436زوجی زمینی cca کسری
40*2*0/629640زوجی زمینی cca کسری
50*2*0/637440زوجی زمینی cca کسری
100*2*0/678780زوجی زمینی cca کسری
لیست قیمت کابل زوجی زمینی مس کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*2*0/64368زوجی زمینی مس کسری
4*2*0/67644زوجی زمینی مس کسری
6*2*0/610920زوجی زمینی مس کسری
10*2*0/616770زوجی زمینی مس کسری
15*2*0/628080زوجی زمینی مس کسری
20*2*0/635880زوجی زمینی مس کسری
25*2*0/647580زوجی زمینی مس کسری
30*2*0/656940زوجی زمینی مس کسری
40*2*0/673320زوجی زمینی مس کسری
50*2*0/685800زوجی زمینی مس کسری
100*2*0/6187200زوجی زمینی مس کسری
لیست قیمت کابل زوجی هوایی مس کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*2*0/64446کابل زوجی هوایی مس کسری
4*2*0/67644کابل زوجی هوایی مس کسری
6*2*0/610920کابل زوجی هوایی مس کسری
10*2*0/616380کابل زوجی هوایی مس کسری
15*2*0/628080کابل زوجی هوایی مس کسری
20*2*0/635880کابل زوجی هوایی مس کسری
25*2*0/647580کابل زوجی هوایی مس کسری
30*2*0/658500کابل زوجی هوایی مس کسری
40*2*0/672930کابل زوجی هوایی مس کسری
50*2*0/688140کابل زوجی هوایی مس کسری
100*2*0/6195000کابل زوجی هوایی مس کسری
لیست قیمت کابل زوجی هوایی cca کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
2*2*0/51404کابل زوجی هوایی cca کسری
4*2*0/52106کابل زوجی هوایی cca کسری
6*2*0/52964کابل زوجی هوایی cca کسری
10*2*0/54914کابل زوجی هوایی cca کسری
15*2*0/50کابل زوجی هوایی cca کسری
20*2*0/59750کابل زوجی هوایی cca کسری
30*2*0/517160کابل زوجی هوایی cca کسری
50*2*0/528860کابل زوجی هوایی cca کسری
2*2*0/61794کابل زوجی هوایی cca کسری
4*2*0/62652کابل زوجی هوایی cca کسری
6*2*0/63744کابل زوجی هوایی cca کسری
10*2*0/65733کابل زوجی هوایی cca کسری
15*2*0/68853کابل زوجی هوایی cca کسری
20*2*0/611310کابل زوجی هوایی cca کسری
25*2*0/617550کابل زوجی هوایی cca کسری
30*2*0/621060کابل زوجی هوایی cca کسری
40*2*0/628860کابل زوجی هوایی cca کسری
50*2*0/636660کابل زوجی هوایی cca کسری
100*2*0/678000کابل زوجی هوایی cca کسری
لیست قیمت کابل زوجی کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
4/5 C 2V3393کابل زوجی مس کسری
4/5 C2V2496کابل زوجی cca کسری
3 C 2 V2730کابل زوجی مس کسری
2/5C 2V2340کابل زوجی مس کسری
لیست قیمت کابل سیار کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
سیار 1/5*1274100کابل سیار کسری
سیار1/5*16102960کابل سیار کسری
لیست قیمت کابل کولری کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
4*17293کابل کولری کسری
4*1/510842کابل کولری کسری
18541کابل کولری کسری
5*1/513845کابل کولری کسری
لیست قیمت کابل مفتول کسری
کالاقیمت هر متر/ تومان
1*1023088کابل مفتول کسری
1*1634320کابل مفتول کسری
1*2556316کابل مفتول کسری
1*3575894کابل مفتول کسری
1*50106860کابل مفتول کسری
1*70155220کابل مفتول کسری
1*95234000کابل مفتول کسری
2*1/58892کابل مفتول کسری
2*2/513338کابل مفتول کسری
2*422152کابل مفتول کسری
2*629562کابل مفتول کسری
2*1052572کابل مفتول کسری
2*1678000کابل مفتول کسری
2*25124800کابل مفتول کسری
3*1/512792کابل مفتول کسری
3*2/519110کابل مفتول کسری
3*431668کابل مفتول کسری
3*642120کابل مفتول کسری
3*1074880کابل مفتول کسری
3*16112320کابل مفتول کسری
3*25183300کابل مفتول کسری
3*35241800کابل مفتول کسری
3*25+16209040کابل مفتول کسری
3*35+16265980کابل مفتول کسری
3*50+25409500کابل مفتول کسری
3*70+35560040کابل مفتول کسری
3*95+50803400کابل مفتول کسری
4*114820کابل مفتول کسری
4*1/515600کابل مفتول کسری
4*2/524804کابل مفتول کسری
4*439780کابل مفتول کسری
4*655380کابل مفتول کسری
4*1091260کابل مفتول کسری
4*16139620کابل مفتول کسری
4*25238680کابل مفتول کسری
4*35306540کابل مفتول کسری
5*1/519890کابل مفتول کسری
5*2/531200کابل مفتول کسری
5*448750کابل مفتول کسری
5*667470کابل مفتول کسری
5*10115440کابل مفتول کسری
5*16176280کابل مفتول کسری
5*25297960کابل مفتول کسری
5*35404820کابل مفتول کسری
7*1/531980کابل مفتول کسری
7*2/547580کابل مفتول کسری
10*1/545396کابل مفتول کسری
10*2/571760کابل مفتول کسری
12*1/554600کابل مفتول کسری
12*2/585800کابل مفتول کسری
16*169420کابل مفتول کسری
16*1/574100کابل مفتول کسری
19*1/592820کابل مفتول کسری
24*1/5106860کابل مفتول کسری

شرکت سیم و کابل کسری

کارخانه سیم و کابل کسری با هدف رفع نیازهای صنعتی کشور و تولید انــــواع سیم و کابـــل برق از جمله تلفنی، تخصصی، ابزاردقیق و شبکه در سال ۱۳۸۹ در شهرک صنعتی شرق سمنان احداث شد.

 

انواع سیم کسری

سیم و کابل کسری دارای تنوع زیادی می‌باشد و همواره با کیفیت بالا و قیمت مناسب توانسته است مشتریان خود را راضی نگه دارد.  سیم های کارخانه کسری در ابعاد و رنگهای مختلف تولید می‌شوند و کاربردهای زیادی دارند. از انواع سیم های تولید شرکت کسری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1. سیم افشان کسری

سیم افشان کسری نسبت به سیم های مفتولی از انعطاف بیشتری برخوردار است که از آن در صنعت و ساختمان سازی استفاده می‌شود.

 

2. سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای کسری دارای عایق PVC می‌باشد و انعطاف پذیر است و در سطع مقطع 0.5 و 0.75 قابل سفارش می‌باشد.

 

3. سیم آلومینیومی کسری

سیم های آلومینیومی کسری در انواع و سطح مقطعهای گوناگونی عرضه می‌شوند و کاربردهای زیادی دارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای سیمهای مسی باشند.

 

4. سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی کسری دارای مصارف مختلفی می‌باشد و عموما برای برق کشی ساختمان استفاده می‌شود.

 

5. سیم نسوز کسری

سیمهای نسوز دارای روکش های مختلفی از جنس PVC، سیلیکونی و یا هردو می‌باشند.

 

انواع کابل کسری

 

1. کابل افشان کسری

کابل افشان از دو یا چند رشته سیم مسی تشکیل می‌شود و نسبت به سایر کابل ها منعطف‌تر می‌باشد و کاربردهای زیادی دارد.

 

2. کابل آلومینیومی کسری

کابل آلومینیوم دارای انواع گوناگونی می‌باشد و در سطح مقطع های گوناگون در ولتاژهای نامی مختلفی ساخته می‌شود و از قیمت مناسبتری نسبت به سیمهای مسی برخوردار است.

 

3. کابل هوایی کسری

کابلهای هوایی نوعی از کابلهای خودنگهدار می‌باشند که در مناطق روستایی برای انتقال برق و در خطهای تلفن استفاده می‌شوند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای کابلهای زمینی باشند.

از مزایای استفاده از این کابلها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مقاومت بالا در برابر ضربه
  2. کاهش هزینه‌
  3. سرعت زیاد نصب
  4. جلوگیری از آتش سوزی در جنگلها

 

4. کابل زمینی کسری

 جنس کابلهای زمینی فلز مس و یا CAA می‌باشد که در فضاهای زیرزمین و یا در فضاهای داخل زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند.کابل‌های زمینی به صورت تک سیمه یا تک رشته و یا چند رشته،تک مفتولی،چند مفتولی یا نیمه افشان تولید و عرضه می‌شوند.

 

کابل شیلد دار کسری

کابلهای شیلدار دارای انواع مختلفی از جمله کابل شیلدار قدرت، کابل شیلدار فرمان و کنترل، کابل شیلددار افشان و کابل شیلد مفتولی می‌باشند که در جهت محافظت از اطلاعات جاری در برایر تداخلات مکانیکی و الکتریکی و همچنین در شبکه‌های مخابراتی،شبکه‌های کامپیوتری وشبکه‌های انتقال تصویرهمچون دوربین‌های مدار بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند و جنس آنها از فلزات رسانا و یا مس و الومینیوم می‌باشد.

از ویژگی این کابلها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقاومت بالا در برابر خوردگی
  • انعطاف پذیری بالا
  • دارای استحکام کششی
  • استحکام بالا در برابر آسیب‌های مکانیکی

برای اطلاع از  لیست قیمت سیم و کابل کسری و خرید سیم و کابل کسری  به سایت فراکابل مراجعه نمایید.

tiny url bitly cuttly