لیست قیمت سیم ACSR
کالاقیمت هر کیلوگرم/ تومان
سیم آلومینیوم لخت نمره 7056000
سیم آلومینیوم لخت نمره 12056000