لیست قیمت کابل خودنگهدار
کالاقیمت هر متر/ تومان
کابل خودنگهدار 16+35*222000
کابل خودنگهدار 25+25+35*443000
کابل خودنگهدار 25+25+50*453000
کابل خودنگهدار 25+25+70*469000
کابل خودنگهدار 25+25+95*488000
کابل خودنگهدار 25+25+120*4106000