دسته‌بندی نشده

با استانداردهای برق ساختمان آشنا شوید

استاندارد برق کشی ساختمان

استاندارد برق ساختمان اشاره به قوانینی دارد که یک برق کار برای برق کاری ساختمان باید آنها را رعایت کند. در این خصوص باید بگوییم که برق بسیار خطر ناک است و در صورتی که به درستی انجام نشود، صدمه های جبران ناپذیری را به همراه دارد. با توجه به اهمیت زیاد این موضوع برق کار قبل از برق کشی باید استاندارد برق ساختمان را بداند و پیاده سازی کند.

قوانین و مقررات برق ساختمان چیست؟

این مقررات زیر نظر وزارت مسکن و شهر سازی تدوین شده است. هدف از این قوانین اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳﻤﻨـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ و صرفه اﻗﺘﺼﺎدي است. یک برق کار به عنوان تامین کننده امنیت خانه وظیفه دارد این مقررات را بداند. نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، به موضوع استاندارد برق ساختمان اختصاص داده شده است که در ادامه با کلیت انها آشنا خواهید شد.

استانداردهای سیم کشی ساختمان

لوله هایی برای سیم کشی و ترانکینگ ها وجود دارد که سیم کشی های روکار و توکار باید در داخل این لوله ها انجام شوند. وسایل استاندارد، مخصوص طراحی شده و برای  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت، ﺧم ها، زاﻧﻮﻫﺎ، ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرراﻫﻪ ﻫﺎ و … هر کدام جداگانه می باشند که باید و باید در برق کشی استفاده شوند. ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ جزء سیم کشی های توکار هستند که باید مطابق با ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده باشد‌.

در برق کشی و سیم کشی استاندارد برق ساختمان باید به مواردی اشاره کرد.

سیم ها و کابل های چند رشته برای اینکه بهتر و آسان تر در لوله قرار بگیرند، باید قطر داخلی لوله ۱.۳ برابر قطر سیم ها باشد.

لوله های روکار به هیچ عنوان نباید با دیوار یا سقف در تماس باشند.(حداقل ۶ میلی متر فاصله داشته باشند.) از این رو از نوع دو پیچه آنها استفاده می شود.

سیم ها و کابل ها باید بعد از لوله کشی، به داخل لوله ها هدایت شوند و لوله ها حتما باید خالی باشند.

برخی مدار ها با توجه به کارکرد باید در زیر کف قرار بگیرند. برای لوله کشی این مدار ها باید از لوله های فولادی یا پلاستیکی صلب استفاده شود.

در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻗﺴﺖ از ﻟﻮﻟﻪ  ﻛﺸﻲ، حداکثر چهار خم ۹۰ درجه (جمعا ۳۶۰درجه) باید استفاده شود.

در لوله کشی ها برای بریدن لوله باید از اره استفاده شود و لوله بر ممنوع است.

از دیگر استاندارد برق ساختمان می توان به نوع لوله اشاره کرد. برای تغییر نوع لوله باید از تعبیه استفاده شود.

اگر نیاز بود که لوله کشی به موتور متصل شود، لوله ها باید فولادی، انعطاف پذیر و با طول بیست سانتی متر باشند.

سیم ها باید دارای مقطع ده میلی متر مربع، تک مفتولی و عایق بندی پی وی سی باشند.

برخی برق کاران برای اینکه اتصال الکتریکی ایجاد کنند، سیم ها را به دور هم می پیچند. و یا برای اینکه در محل اتصال سیم ها عایق ایجاد کنند، از چسب الکتریکی استفاده می کنند. استفاده از این چسب ممنوع است.

ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل هاي ﭘﻴﭽﻲ تنها وسایلی هستند که برای اتصالات به کار می روند. برخی از ترمینال ها نیز هستند که علاوه بر اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل، تداوم الکتریکی را تضمین و عایق بندی را انجام می دهند.

سیم کشی های روکار نباید از سیم های چند لایه ای چون ﺑﻨـﺪﻫﺎي پلاستیکی و بست های ﻣﻴﺨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، باشند.

استانداردهای کلیدها در برق کشی ساختمان

نصب کلید ها از دیگر استاندارد برق ساختمان  می باشند.

در سیستم های ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و سیستم های ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﺮﻳﻊ، کلید ها باید بدون سرعت عمل دست، نصب و اجرا شوند.

در استاندارد ساخت کلید، جریان اسمی آنها باید متناسب با نوع باری که قطع و وصل می شود، صورت گیرد که خود زیر مجموعه هایی دارد.

ﺑﺎرﻫﺎيی که ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت واﺣﺪ دارند مانند لاﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن، جریان اسمی برابر با جریان مصرف دارا هستند.

بارهایی که ضریب قدرت رآکتیو دارند مانند موتورها و نظایر آن ها، جریان اسمی ۱.۲۵ جریان مصرف دارا هستند.

بارهایی که ضریب قدرت خازنی(کاپاسیتیو) دارند مانند لامپ های گازی با خازن های تصحیح ضریب قدرت و موتورهایی با راه اندازی خازنی و نظایر آن ها جریان اسمی ۲ برابر جریان مصرف دارا هستند.

هادی فاز توسط کلید کنترل مدار، باید قطع و وصل شود و نباید خنثی باشد. همچنین نباید از هادی فاز و هادی خنثی با هم استفاده شود. این مشکل بیشتر در کلید های صلیبی و چراغ ها پیش می آید.

استانداردهای پریزها در برق ساختمان

پریز ها برای وصل هادی حفاظتی نیاز به یک اتصال اضافه دارند.

ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺎز و سه فاز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ آﻣﭙﺮ باشند.

ساختمان پریز های تک فاز باید به گونه ای باشند که دوشاخه های دو پل معمولی به آنها وصل نشوند.

ساختمان پریز های سه فاز نیز باید به گونه ای باشند که یک یا دو اتصال اضافی برای وصل هادی حفاظتی و خنثی داشته باشند.

از این پریز ها باید با توجه به مورد و کاربرد در محیط هایی که به سیستم هایی غیر از جریان برق عادی نیاز است (مانند جریان، ۶۰، ۱۰۰و ۴۰۰ هرتز یا جریان مستقیم) یا در محیط هایی که از روش های ایمنی مخصوص استفاده می شود، استفاده شود.

محاسبه متراژ سیم برق ساختمان

همانطور که می دانید متراژ سیم برق از استاندارد برق ساختمان می باشد. برای اندازه گیری این متراژ در مرحله اول باید نقشه سیم کشی ساختمان کشیده شود. سپس طول مدار ها با یکدیگر جمع می شود. به دلیل پیچ ها، خم ها و عقب گردها ۱.۵ برابر به متراژ به دست آمده باید اضافه شود.

استاندارد فاصله ها در برق کشی ساختمان

کابل ها دو سانتی متر باید از دیوار فاصله داشته باشند.

آویز لامپ سی سانتی متر تا پنجاه سانتی متر باید از سقف فاصله داشته باشند.

کلید های ساختمانی صد و ده تا صد و بیست سانتی متر باید از کف فاصله داشته باشند.

پریزهای برق، تلفن و آنتن ساختمان سی تا چهل سانتی متر باید از کف فاصله داشته باشند.

پریز در حمام صد و بیست سانتی متر باید از کف فاصله داشته باشد.

پریز در آشپزخانه شصتو صد و بیست سانتی متر باید از کف فاصله داشته باشد.

جعبه فیوز ساختمان یک متر از لوله های گاز و آب و صد و پنجاه تا صد و هفتاد سانتی متر باید از کف ساختمان فاصله داشته باشد.

قوطی ها پانزده تا بیست و پنج سانتی متر باید از چارچوب ساختمان فاصله داشته باشند.

پنل و گوشی آیفون ساختمان صد و چهل تا صد و پنجاه سانتی متر باید از کف فاصله داشته باشد.

پریز ها یک و نیم متر باید از درب ها فاصله داشته باشند.

فاصله پریزها از یکدیگر باید سه متر باشد.

استاندارد ظرفیت فیوزها در سیم کشی ساختمان

ظرفیت فیوز برای روشنایی: ده آمپر

ظرفیت فیوز برای کنتور ساختمان: بیست و پنج آمپر

ظرفیت فیوز برای پریزها: شانزده آمپر

ظرفیت فیوز برای کولر گازی و فیوز اصلی ساختمان: بیست آمپر

استاندارد سطح مقطع سیم ها در سیم کشی ساختمان

استاندارد مربوط به سطح های مقطع از دیگر موضوعاتی است که برقکار باید آن را بداند و به کار گیرد. استاندارد سطح مقطع ها به صورت زیر است:

سیم های روشنایی: ۱.۵ میلی متر

سیم های پریز ساختمان: ۲.۵ میلی متر

سیم های اصلی برق: ۴ میلی متر

سیم های کولر آبی: ۲.۵ میلی متر

سیم های کولر گازی: ۴ میلی متر

سیم کشی ساختمان نیازمند رعایت اصولی است که در این مقاله به این اصول پرداختیم و عدم رعایت این اصول میتواند خساراتی به دنبال داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *